ประกันภัย

การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองหลัก

1.การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากสาเหตุดังนี้
- จากอุบัติเหตุทั่วไป
- จากการถูกฆาตกรรมลอบทําร้าย

2. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

ความคุ้มครองหลัก

1.การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากสาเหตุดังนี้
- จากอุบัติเหตุทั่วไป
- จากการถูกฆาตกรรมลอบทําร้าย

2. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

ความคุ้มครองเพิ่มเติม(เลือกซื้อเพิ่มเติม)

- อุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
- เงินชดเชยรายได้กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ภายใน
- ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีศพ (ตามมูลค่าที่กําหนด)

ความคุ้มครองเพิ่มเติม(เลือกซื้อเพิ่มเติม)

- อุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
- เงินชดเชยรายได้กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ภายใน
- ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีศพ (ตามมูลค่าที่กําหนด)

ประกันภัย

การแบ่งชั้นของอาชีพ

ประเภทอาชีพชั้นที่ 1

หมายถึง เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหาร หรืองานการจัดการ พนักงานประจำสำนักงาน พนักงานขายหน้าร้าน ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุในระดับต่ำ

ประเภทอาชีพชั้นที่ 2

หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการ หรือพนักงานในธุรกิจการค้าซึ่งทำงานนอกสำนักงานเป็นครั้งคราวหรือผู้ปฏิบัติงานทางด้านอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอาชีพเฉพาะหรือกึ่งอาชีพเฉพาะบางครั้งอาจจะมีการใช้เครื่องจักร ผู้ที่มีความเสี่ยงปานกลาง

ประเภทอาชีพชั้นที่ 3

หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง หรือกระบวนการผลิต หรือการบริการ ซึ่งส่วนใหญ่มีการใช้เครื่องจักรกลหนักหรือผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขนส่งที่มีการเดินทางหรือทำงานนอกสำนักงานเป็นประจำ ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง

ประเภทอาชีพชั้นที่ 4

หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานที่มีอาชีพพิเศษ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้าประเภทอาชีพ ชั้น 1 ชั้น 2 หรือชั้น 3 หรือผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากเป็นพิเศษ
ประกันภัย

การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

ความคุ้มครองหลัก

1.การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากสาเหตุดังนี้
- จากอุบัติเหตุทั่วไป
- จากการถูกฆาตกรรมลอบทําร้าย

2. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

ความคุ้มครองหลัก

1.การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากสาเหตุดังนี้
- จากอุบัติเหตุทั่วไป
- จากการถูกฆาตกรรมลอบทําร้าย

2. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

ความคุ้มครองเพิ่มเติม(เลือกซื้อเพิ่มเติม)

- อุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
- เงินชดเชยรายได้กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ภายใน
- ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีศพ (ตามมูลค่าที่กําหนด)

ความคุ้มครองเพิ่มเติม(เลือกซื้อเพิ่มเติม)

- อุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
- เงินชดเชยรายได้กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ภายใน
- ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีศพ (ตามมูลค่าที่กําหนด)

ความคุ้มครองในส่วนของการประกันอุบัติเหตุกลุ่มจะเหมือนกับการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แต่จะมีส่วนละค่าเบี้ยประกันภัยในกรณีที่มีจํานวนคนที่ทําประกัน หลายคนตามตารางส่วนลดดังนี้

จํานวนคน

ส่วนลดร้อยละของเบี้ยประกันภัย

20-49 คน

10

50-99 คน

15

100-199 คน

20

200-999 คน

25

1,000-9,999 คน

30

10,000 คนขึ้นไป

35

ประกันภัยทางทะเล&การขนส่ง

รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา