ประกันภัย พ.ร.บ. (ภาคบังคับ)

ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.)

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 เป็นประกันภัยภาคบังคับ โดยให้รถทุกคันที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกต้องทำประกันภัย พ.ร.บ. เพื่อให้คนในรถทุกคันหรือผู้ที่ใช้รถใช้ถนนทุกคนที่ได้รับอุบัติเหตุจากรถหากได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจะได้รับความคุ้มครองทุกคน

ประกันภัย พ.ร.บ. (ภาคบังคับ)

ความคุ้มครอง

หมายถึง ค่าเสียหายต่อชีวิต – ร่างกาย ของผู้ประสบภัย ที่บริษัทประกันภัยต้องจ่าย โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิดและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าสินไหมทดแทน มีดังนี้

1.1 ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บตามที่จ่ายจริงแต่ ไม่เกิน                        30,000    บาท
1.2 การเสียชีวิต,สูญเสียอวัยวะ,หรือทุพพลภาพอย่างถาวร                               35,000    บาท

ซึ่งจะได้รับภายหลังจากการพิสูจน์แล้วว่ามิใช่เป็นฝ่ายละเมิด

 2.1 ค่ารักษาพยาบาล กรณีบาดเจ็บ ไม่เกิน                                                 80,000    บาท
 2.2 กรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง                                          500,000   บาท
 2.3 การสูญเสียอวัยวะ

       – การสูญเสียมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือหรือแขนสองข้างหรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้าหรือสายตาสองข้าง                                                             500,000   บาท

       -การสูญเสียมือข้างหนึ่งตั้งแต่ข้อมือ แขนข้างหนึ่ง เท้าข้างหนึ่งตั้งแต่ข้อเท้า ขาข้างหนึ่ง สายตาหนึ่งข้าง ตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป                            500,000    บาท

       -การสูญเสียมือข้างหนึ่งตั้งแต่ข้อมือ หรือแขนข้างหนึ่ง หรือเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้าหรือขาหนึ่งข้างหรือสายตาหนึ่งข้าง กรณีใดกรณีหนึ่ง       250,000   บาท
       – ทุพพลภาพอย่างถาวร ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพประจำได้                                                                                                                              300,000   บาท

 2.4 ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในวันละ            200    บาท

       สูงสุดไม่เกิน 20 วัน                                                                   4,000    บาท 

*วงเงินคุ้มครองรวมกันสูงสุดไม่เกิน บาทต่อหนึ่งคน และไม่เกิน 5 ล้านบาทสำหรับรถที่มีที่นั่งไม่เกิน 7 คน และไม่เกิน 10 ล้านบาทสำหรับรถที่มีที่นั่งเกิน 7 คนต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

หมายเหตุ
– กรณีที่ผู้ขับขี่เป็นฝ่ายผิด(ผู้ที่กระทําละเมิด)จะได้รับความคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น
– ผู้ประสบภัยหมายรวมถึง ผู้ขับขี่ที่ถูกทําละเมิด ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก
– จํานวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น(ตามข้อ1)ให้รวมอยู่ในจํานวนเงินที่คุ้มครองผู้ประสบภัย(ตามข้อ2)