สําหรับที่อยู่อาศัย

ความคุ้มครองหลัก

1. ภัยจากไฟไหม้
2. ภัยจากฟ้าผ่า(รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า)
3. ภัยจากการระเบิด
4. ภัยจากการเฉี่ยว หรือการชน จากยวดยานพาหนะของบุคคลภายนอก
5. ภัยจากอากาศยานและหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน
6. ภัยเนื่องจากนํ้า (ไม่รวมนํ้าท่วม)

ความคุ้มครองหลัก

1. ภัยจากไฟไหม้
2. ภัยจากฟ้าผ่า(รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า)
3. ภัยจากการระเบิด
4. ภัยจากการเฉี่ยว หรือการชน จากยวดยานพาหนะของบุคคลภายนอก
5. ภัยจากอากาศยานและหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน
6. ภัยเนื่องจากนํ้า (ไม่รวมนํ้าท่วม)

เพิ่มความคุ้มครองภัยธรรมชาติ

1. ภัยจากลมพายุ
2. ภัยจากนํ้าท่วม
3. ภัยจากแผ่นดินไหว
4. ภัยจากลูกเห็บ
**โดยให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 บาท/ปี

เพิ่มความคุ้มครองภัยธรรมชาติ

1. ภัยจากลมพายุ
2. ภัยจากนํ้าท่วม
3. ภัยจากแผ่นดินไหว
4. ภัยจากลูกเห็บ
**โดยให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 บาท/ปี

สําหรับธุรกิจ

ความคุ้มครองหลัก

1. ภัยจากไฟไหม้
2. ภัยจากฟ้าผ่า(รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า)
3. ภัยจากการระเบิดของแก๊สที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย

ความคุ้มครองหลัก

1. ภัยจากไฟไหม้
2. ภัยจากฟ้าผ่า(รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า)
3. ภัยจากการระเบิดของแก๊สที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย

ภัยพิเศษเพิ่มเติม

1. ภัยจากลมพายุ
2. ภัยจากนํ้าท่วม
3. ภัยจากแผ่นดินไหว
4. ภัยจากลูกเห็บ
5. ภัยจากยวดยานพาหนะ
6. ภัยจากอากาศยาน
7. ภัยจลาจลนัดหยุดงาน
8. ภัยจากการกระทําด้วยเจตนาราย
9. ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า(ไฟฟ้าลัดวงจร) เป็นต้น

ภัยพิเศษเพิ่มเติม

1. ภัยจากลมพายุ
2. ภัยจากนํ้าท่วม
3. ภัยจากแผ่นดินไหว
4. ภัยจากลูกเห็บ
5. ภัยจากยวดยานพาหนะ
6. ภัยจากอากาศยาน
7. ภัยจลาจลนัดหยุดงาน
8. ภัยจากการกระทําด้วยเจตนาราย
9. ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า(ไฟฟ้าลัดวงจร) เป็นต้น