ประกันภัยทางทะเล&การขนส่ง

ประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง

การประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ

สำหรับเจ้าของสินค้าขนส่งสินค้าโดยยานพาหนะของเจ้าของสินค้าเอง

การประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ

สำหรับเจ้าของสินค้าขนส่งสินค้าโดยยานพาหนะของเจ้าของสินค้าเอง

การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

สำหรับผู้รับจ้างขนส่งสินค้า

การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

สำหรับผู้รับจ้างขนส่งสินค้า
ประกันภัยทางทะเล&การขนส่ง

ความคุ้มครอง

ความเสียหายต่อสินค้าที่เอาประกันภัยจากอุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง

คุ้มครองถึงความรับผิดชอบของผู้ขนส่ง กรณีที่เกิดความเสียหายต่อสินค้าที่ขนส่งจากอุบัติเหตุ