ประกันภัยรถยนต์ (ภาคสมัครใจ)

ประกันภัยรถยนต์ (ภาคสมัครใจ) ประเภท 1

การประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 ให้ความคุ้มครองรถคันที่เอาประกันภัยจากอุบัติเหตุและคู่กรณี (กรณีที่รถผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิด) โดยแบ่งความคุ้มครองเป็นหลักๆ 2 ส่วน ดังนี้ช

1. ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัย ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารในรถ

- คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์จากอุบัติเหตุ
- คุ้มครองการสูญหาย,ไฟไหม้,และภัยธรรมชาติ
- คุ้มครองชีวิตและร่างกายบุคคลภายในรถยนต์, การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล, ค่ารักษาพยาบาล
- การประกันตัวผู้ขับขี่กรณีคดีอาญา

2. ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินและความเสียหายที่เกิดกับบุคคลภายนอก

- คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
- คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภาย

ประกันภัยรถยนต์ (ภาคสมัครใจ)

ประกันภัยรถยนต์ (ภาคสมัครใจ) ประเภท 2

การประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2 ให้ความคุ้มครองรถคันที่เอาประกันภัยจากกรณีสูญหายและไฟไหม้เท่านั้นจะไม่คุ้มครองกรณีเสียหายจากอุบัติเหตุสําหรับตัวรถที่เอาประกันภัย แต่ให้ความคุ้มครองความเสียหายของคู่กรณี (กรณีที่รถผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิด) โดยแบ่งความคุ้มครองเป็นหลักๆ 2 ส่วน ดังนี้

1. ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัย ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารในรถ

- คุ้มครองการสูญหาย,ไฟไหม้
- คุ้มครองชีวิตและร่างกายบุคคลภายในรถยนต์, การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล, ค่ารักษาพยาบาล
- การประกันตัวผู้ขับขี่กรณีคดีอาญา

2. ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินและความเสียหายที่เกิดกับบุคคลภายนอก

- คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
- คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภาย

ประกันภัยรถยนต์ (ภาคสมัครใจ)

ประกันภัยรถยนต์ (ภาคสมัครใจ) ประเภท 3

การประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3 คุ้มครองบุคคลภายในรถคันที่เอาประกันภัยและคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อคู่กรณี (กรณีที่รถผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิด) โดยแบ่งความคุ้มครองเป็น หลักๆ 2 ส่วน ดังนี้

1. ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถคันที่เอาประกันภัย

- คุ้มครองชีวิตและร่างกายบุคคลภายในรถยนต์, การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล, ค่ารักษาพยาบาล
- การประกันตัวผู้ขับขี่กรณีคดีอาญา

2. ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินและความเสียหายที่เกิดกับบุคคลภายนอก

- คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
- คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก

ประกันภัยรถยนต์ (ภาคสมัครใจ)

ประกันภัยรถยนต์ (ภาคสมัครใจ) ประเภท 2+

การประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2+ ให้ความคุ้มครองรถคันที่เอาประกันภัยจากกรณีสูญหายและไฟไหม้ รวมคุ้มครองถึงกรณีเสียหายต่อตัวรถจากอุบัติเหตุการชนกับยานพาหนะทางบกและให้ความคุ้มครองถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อคู่กรณี (กรณีที่รถผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิด) โดยแบ่งความคุ้มครองเป็นหลักๆ 2 ส่วน ดังนี้

1. ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยผู้ขับขี่ และผู้โดยสารในรถ

- คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์จากการชนกับยานพาหนะทางบก
- คุ้มครองการสูญหาย, ไฟไหม้
- คุ้มครองชีวิตและร่างกายบุคคลภายในรถยนต์ ,การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล, ค่ารักษาพยาบาล
- การประกันตัวผู้ขับขี่กรณีคดีอาญา

2. ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินและความเสียหายที่เกิดกับบุคคลภายนอก

- ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินและความเสียหายที่เกิดกับบุคคลภายนอก
- คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
- คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภาย

ประกันภัยรถยนต์ (ภาคสมัครใจ)

ประกันภัยรถยนต์ (ภาคสมัครใจ) ประเภท 3+

การประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3+ คุ้มครองถึงกรณีเสียหายต่อตัวรถจากอุบัติเหตุการชนกับยานพาหนะทางบกและให้ความคุ้มครองถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อคู่กรณี (กรณีที่รถผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิด) โดยแบ่งความคุ้มครองเป็นหลักๆ 2 ส่วน ดังนี้

1. ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัย ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารในรถ

- คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์จากการชนกับยานพาหนะทางบก
- คุ้มครองชีวิตและร่างกายบุคคลภายในรถยนต์ ,การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล, ค่ารักษาพยาบาล
- การประกันตัวผู้ขับขี่กรณีคดีอาญา

2. ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินและความเสียหายที่เกิดกับบุคคลภายนอก

- คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
- คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภาย

ประกันภัยรถยนต์ (ภาคสมัครใจ)

รายชื่ออู่ซ่อมรถคู่สัญญาในเขตกรุงเทพ-ปริมณฑล
& รายชื่อบริษัทบริการรถยกคู่สัญญา